Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1095/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kluczborku z 2016-02-15

Sygn. IC 1095/15 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Kluczborku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Monika Kromp

Protokolant: sekr. sądowy Anna Zwarycz

po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. w Kluczborku

sprawy z powództwa (...) 1 F. w W.

przeciwko K. G.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 1095/15 upr

UZASADNIENIE

Pozwem z 28 maja 2015 r. powód (...) 1 F. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego K. G. kwoty 137,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu, uzupełnionym argumentacją zawartą w piśmie przygotowawczym z dnia 15.10.2015 r. (data wpływu do Sądu), wskazano, iż strona pozwana związana była z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z o.o. - umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie tychże usług, polegających na umożliwieniu stronie pozwanej wykonywania połączeń telefonicznych, a także dostępie do innych usług, za które strona pozwana winna uiszczać opłatę abonamentową i opłatę za wykorzystane impulsy i transfer danych wg cenników zawartych w umowie.

Powód wskazał, iż na kwotę dochodzoną pozwem składa się suma 137,65 zł, wynikająca z noty obciążeniowej nr (...) z dnia 2012-10- 29 opiewająca na kwotę: 105,32 zł + odsetki naliczone od noty obciążeniowej od dnia następnego po dacie wymagalności (data wymagalności 12.11.2012 r.) w wysokości: 32,33 zł do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kwota 0,12 zł objęta notą odsetkową nr (...) z dnia 2012-10-29 wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Razem zadłużenie na dzień wniesienia pozwu wynosiło 137,77 zł.

Powód podniósł, iż faktury VAT zostały wystawione przez (...) Sp. z o.o. - wierzyciela pierwotnego, w związku ze świadczonymi stronie pozwanej usługami telekomunikacyjnymi. Zgodnie z § 15 i § 16 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM (...) i (...) przez spółkę pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opłaty przysługiwały za miesięczne okresy rozliczeniowe z terminami wymagalności 14 dni po dniu wystawienia poszczególnych faktur, faktury zaś wystawiane były w miesiącu następującym po miesiącu będącym okresem rozliczeniowym. Wskazano, że zgodnie z § 32 pkt 2 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych reklamacje mogą być wnoszone w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia rachunku telefonicznego za usługę". Natomiast w § 32 pkt 5 znajduje się zapis, iż „w przypadku reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego abonent zobowiązany jest wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Złożenie reklamacji nie zwalnia abonenta z obowiązku zapłaty w całości rachunku telefonicznego". Powód podkreślił, także, że stosownie do § 6 ust. l ówcześnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia l października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. 2004 nr 226 póz. 2291) reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

Powód wskazał, iż przedmiotowe zadłużenie powstało w związku nieopłaceniem przez stronę pozwaną kolejnych, wymagalnych dokumentów księgowych. Zachowanie strony pozwanej spełniło ponadto wymogi zastosowania postanowień umowy łączącej strony oraz regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych uprawniających wierzyciela pierwotnego do wystawienia noty obciążeniowej stanowiącej ekwiwalent za przyznanie przy ich zawieraniu ulgi.

Powód podnosił, iż zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącymi strony w przypadku rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez abonenta lub przez operatora z winy abonenta przed upływem terminu określonego w umowach, z których zawarciem wiązało się przyznanie abonentowi przez operatora ulgi - operatorowi przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej ulgi w wysokości określonej w umowach, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umów do dnia ich rozwiązania.

Powód wskazał, iż nabył przedmiotową wierzytelność od wierzyciela pierwotnego (...) Sp. z o.o. na podstawie umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z dnia 22 marca 2013 r. oraz porozumienia z dnia 13 czerwca 2013 r..

Postanowieniem z dnia 22.06.2015 r., sygn. akt VI Nc – e (...) Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu K. G. aby zapłacił powodowi (...) 1 F. w W. kwotę 137,77 wraz z dochodzonymi odsetkami i kosztami procesu.

Sprzeciwem od nakazu zapłaty z dnia 30.07.2015 r. pozwany K. G. wniósł o oddalenie powództwa w całości powołując się na nie wykazanie istnienia zadłużenia.

Postanowieniem z dnia 17.08.2015 r., sygn. akt VI Nc – e (...) Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kluczborku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwanego K. G. wiązały z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem było świadczenie tychże usług, polegających na umożliwieniu stronie pozwanej wykonywania połączeń telefonicznych i transferze innych danych, za które strona pozwana winna uiszczać opłatę abonamentową i opłatę za wykorzystane impulsy i transfer danych wg cennika zawartych w umowie.

Powyższe umowy obejmowały dwa numery telefonów tj. (...) i ta umowa była aneksowana w dniu 06.10.2011 r., z okresem obowiązywania do dnia 05.12.2012, oraz na drugi numer (...), w stosunku do którego umowa była aneksowana dniu 20.08.2010 r., z okresem obowiązywania do dnia 30.04.2012 r.,

Dowód: umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy pozwanym i (...) Sp. z o.o. z/s w W. z dnia z dnia 06.10.2011 r. k. 48-50, z dnia 20.08.2010 r. k. 51

Wierzyciel pierwotny wystawił przeciwko pozwanemu dwie noty obciążeniowe na łączną kwotę 105,44 zł, wynikającą z noty obciążeniowej nr (...) z dnia 2012-10-29, opiewającą na kwotę: 105,32 zł, z datą płatności na dzień 12.11.2012 r., oraz z noty odsetkowej nr (...) z dnia 2012-10-29 opiewającej na kwotę 0,12 zł, z terminem płatności na dzień 12.11.2012 r.

(...) 1 F. w W. zawarł z wierzycielem pierwotnym (...) Sp. z o.o. umowę cesji opisanej wierzytelności, na podstawie umowy ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z dnia 22 marca 2013 r. oraz porozumienia z dnia 13 czerwca 2013 r.

Na kwotę dochodzonego roszczenia składają się: suma 137,65 zł, wynikająca z noty obciążeniowej nr (...) z dnia 2012-10- 29 opiewająca na kwotę: 105,32 zł + odsetki naliczone od noty obciążeniowej od dnia następnego po dacie wymagalności (data wymagalności 12.11.2012 r.) w wysokości: 32,33 zł do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz 0,12 zł objęta notą odsetkową nr (...) z dnia 2012-10- 29 wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Razem zadłużenie na dzień wniesienia pozwu wynosiło 137,77 zł.

Dowód: porozumienie z dnia 13,06.2013 r. zawarte pomiędzy (...) Sp. z o.o. z/s w W., a stroną powodową, oraz umowa ramowej cyklicznego przelewu wierzytelności z 22.03.2013 r. wraz z załącznikami k. 21-26, noty obciążeniowe z dnia 20.10.2012 r. k. 46-47

W tym stanie rzeczy Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługuje na uwzględnienie.

Przechodząc do meritum na wstępie należy wskazać, że sytuacja prawna dłużnika po przelewie wierzytelności nie powinna ulec pogorszeniu. Z cedowaną wierzytelnością, zatem związane są wszystkie zarzuty dłużnika, które mogły być podnoszone w stosunku do poprzedniego wierzyciela – cedenta (zob. K. Zagrobelny (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 887, a także wyrok SN z 16 maja 2003 r., I CKN 372/01, LEX nr 80246, in fine art. 513 § 1 kpc).

W realiach rozpoznawanej sprawy pozwany zarzucał brak obligacji dłużnej jaka mogłaby przysługiwać wierzycielowi pierwotnemu wobec w/w z tytułu przywoływanych stosunków prawnych.

Mając powyższe na uwadze, po dokonaniu analizy przedłożonych do sprawy dokumentów, należy stwierdzić, iż powód nie wykazał dochodzonej należności oraz wysokości roszczenia, a to stosowanie do treści art. 6 k.c.

Wskazania wymaga, iż w uzasadnieniu pozwu, uzupełnionym argumentacją zawartą w piśmie przygotowawczym z dnia 15.10.2015 r. (data wpływu do Sądu), pozwany sprecyzował, iż dochodzona wierzytelność stanowi zadłużenie powstałe w związku nieopłaceniem przez stronę pozwaną kolejnych wymagalnych należności abonamentowych, oraz wierzytelność stanowiąca żądanie zwrotu przyznanej abonentowi ulgi, wynikająca z rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu określonego w umowach, z których zawarciem wiązało się przyznanie abonentowi przez operatora tejże ulgi.

Mając powyższe na uwadze wskazania wymaga, iż powód nie określił czy przywołane podstawy prawne i faktyczne roszczenia są alternatywne, czy też dochodzi swojej należności na podstawie każdej z nich, a jeżeli tak to nie określił wysokości dochodzonej należności z każdego z tych tytułów.

Odnosząc się do zgłoszonego roszczenia z tytułu zadłużenia, które miało powstać w związku z nieopłaceniem przez stronę pozwaną kolejnych wymagalnych należności abonamentowych, wskazać należy, iż powód nie z której umowy miałoby ono wynikać, albowiem pozwanego łączyły z wierzycielem pierwotnym dwie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, dotyczące dwóch różnych numerów telefonów. Powód nie wykazał także za jakie okresy dochodzi swoje należności, podczas gdy pozwany twierdzi, iż nie był wzywany przez (...) Sp. z o.o. do zapłaty nalaności dłużnej, ani informowany o takim zadłużeniu, co pozwoliłoby mu na wszczęcie i prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

Powód na powyższe okoliczności przedłożył jedynie dwie noty obciążeniowe nr (...) oraz nr (...) z dnia 29 października 2012 r., w których wskazano jedynie żądane kwoty oraz daty ich wymagalności, bez ich dodatkowej konkretyzacjami, jak również dowodu ich doręczenia pozwanemu.

Odnosząc się do wierzytelności mającej stanowić żądanie zwrotu przyznanej abonentowi ulgi, wynikającej z rozwiązania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem terminu określonego w umowach, z których zawarciem wiązało się przyznanie abonentowi przez operatora tejże ulgi, wskazania wymaga, iż powód w żaden sposób nie udowodnił zasadności takiego roszczenia, przy jednoczesnym jego zakwestionowaniu przez pozwanego.

W tym miejscu wskazania, iż zgodnie z treścią art. 57 ust. 6 zd. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Nadto stosownie do treści § 20 pkt 8 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telekomunikacyjnej GSM (...) i (...) przez spółkę pod firmą (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 19 września 2005 roku, stanowiącego immanentną część łączącej strony umowy, w przypadku umowy na czas określony, z której zawarciem wiązało się przyznanie abonentowi przez operatora ulgi, operator jest uprawniony żądać, z tytułu rozwiązania umowy przez abonenta lub przez operatora z przyczyn leżących po stronie abonenta przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zwrotu tej ulgi w wysokości wynikającej ze szczególnych warunków oferty, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Ergo wysokość przedmiotowego roszczenia obliczona winna być według następującego wzoru: wysokość roszczenia = równowartość przyznanej ulgi pomnożona o liczbę dni pozostałych do końca umowy podzielone przez liczbę dni, na którą zawarta została umowa.

In concreto powód nie udowodnił w żaden sposób czy i kiedy doszło do rozwiązania łączących (...) Sp. z o.o. oraz pozwanego umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, kto dokonał wypowiedzenia tychże umów czy umowy, a to wszystko wyłącza możliwości stwierdzenia skuteczności takiego wypowiedzenia.

Nadto powód nie wykazał koniecznych przesłanek wyliczenia wysokości niniejszego roszczenia tj. równowartości przyznanej ulgi, oraz liczby dni pozostałych do końca umowy.

Na powyższe okoliczności powód nie przedstawił żadnych dowodów.

Kończąc należy przypomnieć, iż zgodnie z ogólną dyrektywą postępowania cywilnego, której normatywną implikację stanowi art. 6 k.c., ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne Założeniem przyjętego rozwiązania legislacyjnego jest obowiązywanie zasady kontradyktoryjności. Instytucja ta spełnia dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze dynamizuje postępowanie dowodowe w systemie obowiązywania zasady sporności w procesie. Po drugie określa wynik merytoryczny sporu (sprawy) w sytuacji krytycznej, gdy strona nie udowodni faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy podkreślić, iż powołany przepis jest w istocie normą decyzyjną w tym znaczeniu, że przesądza on w określonych sytuacjach o sposobie wyrokowania sądu w postaci oddalenia powództwa.

Kierując się zatem powyższa argumentacją, oraz treścią przywołanych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji wydanego orzeczenia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zwarycz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kluczborku
Osoba, która wytworzyła informację:  Monika Kromp
Data wytworzenia informacji: